ویبره

نمایش:

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MTF 3/800

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل فلنچدارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MTF 3/800:فازسه فازکلاس دما II2D120نیروی..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVB 15/1510

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل دوسر فلنچطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVB15/1510:فازسه فازکلاس دما II2D150نی..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVCC 3/100

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارمشخصات فنی  MVCC 3/100:فازسه فازولت12نیروی گریز از مرکز (kg)120نیروی گریز از مرکز (KN)11.9وزن (kg)5ماکزیمم توان ورودی (w)100ماکزیمم جریان ..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVCC 3/200

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارمشخصات فنی  MVCC 3/200:فازسه فازولت24/12نیروی گریز از مرکز (kg)211نیروی گریز از مرکز (KN)2.07وزن (kg)6ماکزیمم توان ورودی (w)190ماکزیمم جری..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 0.75/1310

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 0.75/1310:فازسه فازکلاس دما II2D15..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 0.75/1750

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 0.75/1750:فازسه فازکلاس دما II2D15..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 0.75/3110

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 0.75/3110:فازسه فازکلاس دما II2D13..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 0.75/400

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 0.75/400:فازسه فازکلاس دما II2D120..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 0.75/660

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 0.75/660:فازسه فازکلاس دما II2D120..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/100

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/100:فازسه فازکلاس دما II2D120گش..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/1110

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/1110:فازسه فازکلاس دما II2D135گ..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/13000

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/13000:فازسه فازکلاس دما II2D135..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/1400

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/1400:فازسه فازکلاس دما II2D170گ..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/1610

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/1610:فازسه فازکلاس دما II2D135گ..

ویبره بدنه برقی ایتال ویبراس ایتالیا - MVSI 10/200

(0)
ویبره بدنه برقیمارک ایتال ویبراس ساخت ایتالیامدل پایه دارطبقه:II 2 Dسطح محافظت:tD A21 IP66گواهینامه LCIE 05 ATEX 6163 X :ECمناطق استفاده:21 ، 22مشخصات فنی  MVSI 10/200:فازسه فازکلاس دما II2D120گش..
نمایش 46 تا 60 از 269 (18 صفحه)