گارانتی محصولات:

برای گارانتی  محصولات به بخش گارانتی ها مراجعه نمایید و با وارد کرد کد درج شده در محصول و کد روی کارت گارانتی گارانتی محصول خود را فعال نمایید و یا از اصلالت محصول خود مطمئن گردید.

کافی است برای ثبت گارانتی خود به لینک زیر مراجعه کنیدثبت گارانتی محصول