ولوو پنتا

نمایش:

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1341GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )275توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1342GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )303توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1343GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )325توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1344GE

(0)
دیزل ژنراتورموتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )354توان استندبای:&nbs..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1345GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )388توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1641GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )430توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD1642GE

(0)
دیزل ژنراتورموتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )485توان استندبای:&nbs..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD530GE

(0)
دیزل ژنراتورموتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / چهار سیلندرتوان پرایم: ( kw )75توان استندبای:&nb..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD531GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / چهار سیلندرتوان پرایم: ( kw )86توان استندب..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD532GE

(0)
دیزل ژنراتورموتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / چهار سیلندرتوان پرایم: ( kw )112توان استندبای:&n..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD731GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )134توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD732GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )160توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD733GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )177توان استندبا..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TAD734GE

(0)
دیزل ژنراتورموتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kw )216توان استندبای:&nbs..

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد - TWD1644GE

(0)
دیزل ژنراتور موتور: ولوو پنتا ساخت سوئدژنراتور: استنفورد ( کوبله فابریک و کوبله ایران)کانوپی دار/بدون کانوپیبی صدا/صدا دارمشخصات موتور:موتور:چهارزمانه / شش سیلندرتوان پرایم: ( kWm-kWe )(554-521)ت..
نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)